Ułatwienia dostępu

flaga ue

Projekt: Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)

Celem głównym projektu jest  zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

Cele ogólne projektu to:

-stworzenie warunków pracy środowiskowej,

-zwiększenie aktywności i samodzielności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

-umożliwienie pełnienia ról społecznych wśród osób wykluczonych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem,

-zahamowanie negatywnych procesów społecznych,

-poprawa jakości kapitału społecznego.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacji zabytkowego osiedla robotniczego "Kolonia Zgorzelec" poprzez remont części wspólnych budynków przy ul. Kolonia Zgorzelec: 15, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 30, 36 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Efekty realizacji projektu to:

  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 11 szt.
  • Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich: 152 osoby
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 11 szt.
  • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 0,68103 ha
  • Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 187 osób

Wartość projektu:  7 650 012,54 zł.

Dofinansowanie:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 7 267 511,93 zł.