Ułatwienia dostępu

Bytom, 25.11.2022 rok

Stan realizacji robót na dzień 25.11.2022 r.

REWITALIZACJA PODOBSZARU 19 - ZABYTKOWE OSIEDLE KOLONIA ZGORZELEC (ETAP II)

Trwają intensywne roboty na wszystkich dziesięciu budynkach Wspólnot.

W 6 budynkach zostały oczyszczone ściany elewacji, wycięto stare fugi i położono nowe, na poszczególnych ścianach wymieniono cegły aby ujednolicić kolorystykę oraz dokonano hydrofobizacji elewacji. W 4 pozostałych budynkach trwają roboty związane z czyszczeniem ścian.

Izolację pionową wykonano przy siedmiu budynkach, trwają roboty przy pozostałych. W 3 budynkach wymieniono pokrycie dachowe, trwają roboty w czwartym budynku (wymiana dachów była planowana tylko w czterech budynkach).

Rozpoczęto roboty wewnątrz budynków, na częściach wspólnych, związane z wymianą sieci energetycznej, remontem klatek schodowych, ociepleniem stropu            w piwnicy oraz ociepleniem wyłazów na strychy.

W ramach zagospodarowania terenu na ciągach komunikacyjnych częściowo zerwano dotychczasowe kostki. Po zakończeniu prac geodezyjnych uzgodnione zostaną niezbędne korekty w zakresie zagospodarowania terenu w związku z kolizją z drzewami.

 KZ 1

 

KZ 2

 

KZ 3


Bytom, 22.06.2022 rok

Stan realizacji robót na dzień 15.06.2022 r.

REWITALIZACJA PODOBSZARU 19 - ZABYTKOWE OSIEDLE KOLONIA ZGORZELEC (ETAP II)

Zaawansowanie finansowe dotyczące robót budowlanych na koniec listopada 2021 r. wynosiło niespełna 4% całkowitego zakresu projektu i w związku z powyższym podpisano Porozumienie rozwiązujące  umowę  z  dotychczasowym  Wykonawcą  robót  Konsorcjum  OLTERM - POLTERM  Sp. z o. o.   

W połowie maja 2022 roku, w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności poza ustawą PZP, wyłoniony został nowy Wykonawca robót budowlanych  firma  TERMO GARBACKI.

W dniu 20.06.2022 r. zorganizowano spotkanie Wykonawcy oraz Inżyniera kontraktu z mieszkańcami, podczas którego przekazano Wykonawcy plac budowy wraz z pełną dokumentacją.

Przygotowywane są również zgłoszenia do WKZ i PINB informujące o rozpoczęciu prac oraz dokumentacja do otworzenia postępowania na zagospodarowanie terenu.

Poza projektem przygotowywane są prace związane z udostępnieniem wszystkim mieszkańcom sieci internetowej. Przygotowywane są projekty podłączenia dwóch budynków do sieci gazowej oraz trwają przygotowania do zmiany systemu podłączenia sieci energetycznej do budynków, co umożliwi likwidację linii napowietrznych.

 


 

Stan realizacji robót na dzień 28.02.2022 r.

REWITALIZACJA PODOBSZARU 19 - ZABYTKOWE OSIEDLE KOLONIA ZGORZELEC (ETAP II)

Zaawansowanie finansowe dotyczące wykonanych robót budowlanych na osiedlu Kolonia Zgorzelec na koniec listopada 2021 roku wynosiło niespełna 4% całkowitego zakresu projektu i w związku z powyższym podjęto decyzję o podpisaniu Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy z dotychczasowym wykonawcą robót firmą POLTERM sp. z o. o.

Aktualnie trwają prace związane z inwentaryzacją wykonanych robót i ich rozliczeniem oraz przygotowywaniem dokumentacji do wszczęcia postępowania na roboty budowlane.

Poza projektem trwają prace związane z udostępnieniem wszystkim mieszkańcom osiedla dostępu do sieci internetowej, przygotowywane są projekty podłączenia dwóch budynków do sieci gazowej oraz trwają przygotowania do zmiany systemu podłączenia sieci energetycznej do budynków co umożliwi likwidację linii napowietrznych.

 


 

Stan realizacji robót na dzień 23.08.2021 r.

REWITALIZACJA PODOBSZARU 19 - ZABYTKOWE OSIEDLE KOLONIA ZGORZELEC (ETAP II)  

Dla całego projektu zakończono wszystkie postępowania:  na rzeczową realizację robót budowlanych, wyłonienie Inżyniera Kontraktu oraz na wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych.

Trwają prace związane z oczyszczeniem elewacji zewnętrznych  oraz uzupełnieniem fugowania cegieł na trzech budynkach.

W kolejnym budynku wykonywana jest izolacja pionowa. Przygotowane są materiały na remont dachu wraz z przemurowaniami kominów.

Trwają przygotowania do realizacji wewnętrznej sieci elektrycznej w częściach wspólnych.

Poza projektem będzie również realizowane:

- podpięcie nowych sieci energetycznych do mieszkań,

- rozprowadzenie sieci światłowodowej wewnątrz budynków,

- podłączenie dwóch budynków do sieci gazowej

(przygotowywane są dokumenty do projektów),

Złożono również wnioski o refundację poniesionych kosztów odnośnie wypłaty zaliczki na pokrycie bieżących kosztów robót remontowo-budowlanych.

 

 

       

      

  


 

Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)

Zakład Budynków Miejskich sp. z o. o. prowadzi całość projektu jako Lider Projektu z upoważnienia wspólnot mieszkaniowych, które są Partnerami tj.

 1. Wspólnota mieszkaniowa Kolonia Zgorzelec 15;
 2. Wspólnota mieszkaniowa Kolonia Zgorzelec 17; 18; 19; 20;
 3. Wspólnota mieszkaniowa Kolonia Zgorzelec 21; 22;
 4. Wspólnota mieszkaniowa Kolonia Zgorzelec 23;
 5. Wspólnota mieszkaniowa Kolonia Zgorzelec 30;
 6. Wspólnota mieszkaniowa Kolonia Zgorzelec 36.

Projekt jest finansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie: 10.3 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych, Poddziałanie:10.3. 4 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych-OSI.

Przedmiotem projektu jest remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych oraz zagospodarowanie przestrzeni przynależnej do wspólnot Kolonia Zgorzelec 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 36. 

W podobszarze zidentyfikowano następujące problemy, do których rozwiązania przyczyni się realizacja niniejszego projektu:

 • niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej,
 • zły stan i standard budynków komunalnych,
 • zły stan techniczny i zaniedbana przestrzeń wspólna.

Wdrożenie projektu pozwoli ponadto na osiągnięcie następujących celów:

 • pogłębienie spójności społecznej i ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych,
 • zapewnienie odpowiadającej współczesnym standardom cywilizacyjnym jakości zabudowy na obszarach  rewitalizowanych oraz wzrost odpowiedzialności mieszkańców za istniejący zasób mieszkaniowy,
 • zawiązanie partnerstwa władz miasta i społeczności lokalnych w podnoszeniu jakości i ochronie walorów przestrzeni publicznych,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców wzmacniane przez dobre relacje międzysąsiedzkie i odpowiedzialność mieszkańców za innych członków społeczności lokalnej.                   
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją:0,69 ha (6878 m2).

            Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie zakłada prowadzenie prac budowlanych w budynkach mieszkalnych wraz z otoczeniem, wartość wskaźnika rozumiana jest jako całkowita powierzchnia działek, na których prowadzona będzie interwencja w ramach projektu (rozumiana jako remont/modernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowywanie przestrzeni publicznych i półpublicznych wokół budynków poddanych pracom w ramach projektu).

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 10 szt.

            Pracami będzie objętych 10 budynków zorganizowanych w ramach 6 wspólnot mieszkaniowych. Powierzchnia zabudowy budynkami mieszkalnymi wynosi Powierzchnia zabudowy budynkami wynosi 1456 m2.  Wartość wskaźnika określona na podst. danych własnych.

 • Ludność mieszkająca na obszarze objętym rewitalizacją: 152 osoby.

Wartość projektu : 5,63 mln zł.

Projekt jest komplementarny z szeregiem innych przedsięwzięć realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

 Mapa obszaru objętego programem: