Ułatwienia dostępu

Strona główna

 


 

Po ogłoszeniu przez Prezydenta Miasta naboru na nowe przedsięwzięcia w ramach Funduszy Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Bytomia,
Zakład Budynków Miejskich sp. z o. o.  w dniu 30 maja br.  zgodnie z ustawą wdrożeniową poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej zaprosił wspólnoty do współpracy jako partnerów w przygotowywanych projektach rewitalizacyjnych. Urząd Miejski po przedstawieniu wszystkich propozycji Instytucji Zarządzającej  poinformował nas, że wymogiem Urzędu Marszałkowskiego jest aby wspólnoty mieszkaniowe były reprezentowane przez jeden podmiot wskazany przez miasto. W związku z tym, że z Zarządców tylko ZBM sp. z o. o. spełnił warunki określone w ustawie wdrożeniowej został wskazany jako koordynator wszystkich planowanych projektów przedstawionych przez różnych Zarządców.

  • Mając na uwadze kryteria wyboru, ze złożonych wniosków przez różnych zarządców wspólnot zostały przygotowane 4 projekty komplementarne z innymi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach GPR-u. 
  • Przygotowane projekty są uwzględnione w Załączniku nr 4 w pozycjach od nr 2 do 5 Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+ zaktualizowanego uchwałą nr XVII/223/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 września 2019 r. oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą 4 października 2019 r.
  • W ramach poszczególnych projektów zostały podpisane Umowy Partnerskie określające obowiązki Lidera i Partnerów oraz zasady współpracy pomiędzy nimi.
  • Obecnie trwają prace związane z przygotowaniami dokumentacji technicznych niezbędnych do realizacji zadań rewitalizacyjnych poszczególnych partnerów oraz kompletowaniu dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków o dofinansowanie.
  • Dodatkowo Prezydent Miasta Bytomia powołał Zespół ds. wdrażania projektów wspólnot mieszkaniowych przy ul. Dworcowej i ul. Mickiewicza w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji- Bytom 2020+ .