Stan realizacji projektów realizowanych przez ZBM-TBS sp. z o. o.

 

na dzień 23.08.2021.

Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)

       Dla całego projektu zakończono wszystkie postępowania : na rzeczową realizację robót

 

budowlanych, wyłonienie Inżyniera Kontraktu, wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych.

 

Trwają prace związane o czyszczeniem elewacji zewnętrznych na trzech budynkach oraz

 

uzupełnieniem fugowania cegieł.

 

W kolejnym budynku wykonywana jest izolacja pionowa. Przygotowane są materiały

 

na remont dachu wraz z przemurowaniami kominów.

 

Trwają przygotowanie do realizacji wewnętrznej sieci elektrycznej w częściach wspólnych.

 

Poza projektem będą również realizowane:

 

- podpięcie nowych sieci energetycznych do mieszkań,

 

- rozprowadzenie sieci światłowodowej wewnątrz budynków,

 

- podłączenie dwóch budynków do sieci gazowej

 

( przygotowywane są dokumenty do projektów),

 

Złożono również wnioski o refundację poniesionych kosztów odnośnie wypłaty zaliczki

 

na pokrycie bieżących kosztów robót remontowo-budowlanych

 

       

      

  

Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)

Zakład Budynków Miejskich sp. z o. o. prowadzi całość projektu jako Lider Projektu z upoważnienia wspólnot mieszkaniowych, które są Partnerami tj.

 1. Wspólnota mieszkaniowa Kolonia Zgorzelec 15;
 2. Wspólnota mieszkaniowa Kolonia Zgorzelec 17; 18; 19; 20;
 3. Wspólnota mieszkaniowa Kolonia Zgorzelec 21; 22;
 4. Wspólnota mieszkaniowa Kolonia Zgorzelec 23;
 5. Wspólnota mieszkaniowa Kolonia Zgorzelec 30;
 6. Wspólnota mieszkaniowa Kolonia Zgorzelec 36.

Projekt jest finansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie: 10.3 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych, Poddziałanie:10.3. 4 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych-OSI.

Przedmiotem projektu jest remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych oraz zagospodarowanie przestrzeni przynależnej do wspólnot Kolonia Zgorzelec 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 36. 

W podobszarze zidentyfikowano następujące problemy, do których rozwiązania przyczyni się realizacja niniejszego projektu:

 • niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej,
 • zły stan i standard budynków komunalnych,
 • zły stan techniczny i zaniedbana przestrzeń wspólna.

Wdrożenie projektu pozwoli ponadto na osiągnięcie następujących celów:

 • pogłębienie spójności społecznej i ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych,
 • zapewnienie odpowiadającej współczesnym standardom cywilizacyjnym jakości zabudowy na obszarach  rewitalizowanych oraz wzrost odpowiedzialności mieszkańców za istniejący zasób mieszkaniowy,
 • zawiązanie partnerstwa władz miasta i społeczności lokalnych w podnoszeniu jakości i ochronie walorów przestrzeni publicznych,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców wzmacniane przez dobre relacje międzysąsiedzkie i odpowiedzialność mieszkańców za innych członków społeczności lokalnej.                   
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją:0,69 ha (6878 m2).

            Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie zakłada prowadzenie prac budowlanych w budynkach mieszkalnych wraz z otoczeniem, wartość wskaźnika rozumiana jest jako całkowita powierzchnia działek, na których prowadzona będzie interwencja w ramach projektu (rozumiana jako remont/modernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowywanie przestrzeni publicznych i półpublicznych wokół budynków poddanych pracom w ramach projektu).

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 10 szt.

            Pracami będzie objętych 10 budynków zorganizowanych w ramach 6 wspólnot mieszkaniowych. Powierzchnia zabudowy budynkami mieszkalnymi wynosi Powierzchnia zabudowy budynkami wynosi 1456 m2.  Wartość wskaźnika określona na podst. danych własnych.

 • Ludność mieszkająca na obszarze objętym rewitalizacją: 152 osoby.

Wartość projektu : 5,63 mln zł.

Projekt jest komplementarny z szeregiem innych przedsięwzięć realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

 Mapa obszaru objętego programem: