Ogłoszenia

I. - 19.02.2021r.

 

 

Bytom, 18.02.2021r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZBM-TBS Sp. z o.o. w Bytomiu zawiadamia, iż w wyniku postępowania prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności poza ustawą PZP, do projektu pn.: „Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)”, w skutek zaistnienia poniższych zdarzeń, tj.:

- wydłużenia przez oferentów terminu związania ofertą do dnia 30.03.2021r. ;

- sprostowania oczywistych omyłek znajdujących się w ofertach w trybie określonym w Rozdz. XIII pkt 4 Zaproszenia;

- uchylenia się od zawarcia umowy w zakresie CZĘŚCI IV przez Oferenta, którego oferta uprzednio została wybrana, które poskutkowało brakiem skuteczności Zawiadomienia z dnia 15.09.2020r., oraz w konsekwencji czego dokonaniem ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty

 

 

- Załącznik (informacja)

 

 

 

II. - 12.01.2021r.

 

 

- Załącznik (informacja)

 

 

 

 

 

III. - 11.01.2021r.

 

 

 

- Załącznik (protokół)

 

 

 

 

 IV. - 29.12.2020r.

 

 

 

 Zapraszamy do składania ofert do postępowania prowadzonego z zachowaniem

 

zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Inżyniera Kontraktu

 

 

dokumenty do pobrania umieszczono poniżej :

 

 

- Zaproszenie

 

- Formularz ofertowy (zał.1)

 

- wersja edytowalna (zał.1)

 

- Umowa (zał.2)

 

- Wykaz Usług zrealizowanych przez oferenta (zał.3)

 

- wersja edytowalna (zał.3)

 

- Wykaz osób z uprawnieniami budowlanymi (zał.4)

 

- wersja edytowalna (zał.4)

 

- Wykaz osób ze znajomością procedur unijnych (zał.5)

 

- wersja edytowalna (zał.5)

 

- Oświadczenie o braku powiązań (zał.6)

 

- wersja edytowalna (zał.6)

 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał.7)

 

- wersja edytowalna (zał.7)

 

 

 

V.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

VI.

- Protokół z otwarcia ofert z dnia 31.08.2020 roku