Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia

Bytom, 05.09.2022 rok 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy postępowania z dnia 25.08.2022 roku na realizację robót budowlanych dla Projektu pn.: Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)” zagospodarowanie terenu.

Załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Bytom, 26.08.2022 rok

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania z dnia 25.08.2022 roku na realizację robót budowlanych dla Projektu pn.: Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)” zagospodarowanie terenu.

Załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


Bytom, 08.08.2022 rok

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

do postępowania prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych na realizację robót budowlanych obejmujących  zagospodarowanie terenów przynależnych do Wspólnot Mieszkaniowych w ramach projektu pn.: Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)”.

Dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w zakładce "Do pobrania".

 


Bytom, 16.05.2022 rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bytomiu informuje, iż w wyniku postępowania z dnia 11.05.2022r prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności poza ustawą PZP, na roboty budowlane do Projektu pn.: Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)” drugie postępowanie,  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załącznik ZAWIADOMIENIE

 


 Bytom, 11.05.2022 rok

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania z dnia 11.05.2022 roku na realizację robót budowlanych dla Projektu pn.: Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)”Drugie postępowanie.

Załącznik informacja z otwarcia

 


Bytom,, 09.05.2022 rok

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności poza ustawą PZP,  na realizację robót budowlanych do Projektu pn.: Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)”Drugie postępowanie. (termin składania ofert - 11.05.2022r.)

 

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% ceny ofertowej brutto na 5% ceny ofertowej brutto.

Pytanie 2

Z uwagi na czasochłonny proces wyceny zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 16.05.2022r.

 

Odpowiedź

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści Zaproszenia i załączników.

załącznik odpowiedzi na pytania

 


 

Bytom, 27.04.2022 rok

INFORMACJA O ZMIANIE FORMULARZA OFERTOWEGO

 

dotyczy: postępowania przetargowego na roboty budowlane do projektu pn.: „Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)”, drugie postępowanie.

Zamawiający informuje że dokonał sprostowania omyłki w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - Oferta, poprzez wpisanie terminu związania ofertą na dzień 29.07.2022r.

W załączeniu Zamawiający przekazuje zaktualizowany załącznik nr 1, który należy stosować w postępowaniu.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że wiążący jest termin związania ofertą wskazany w Rozdziale XI zapytania ofertowego, tj. 29.07.2022r., a w przypadku gdy Wykonawca posłuży się w postępowaniu niezaktualizowanym załącznikiem nr 1, będzie on związany ofertą do dnia 29.07.2022r., zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego.

Z uwagi na zakres zmiany oraz czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, przy uwzględnieniu terminu składania ofert, Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert.

Zaktualizowany załącznik nr 1 - Oferta wraz z informacją o zmianie formularza znajdują się w zakładce "do pobrania".

 


 

Bytom, 26.04.2022 rok

Zapraszamy do składania ofert

na realizację robót budowlanych do postępowania prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych dla Projektu pn.: "Rewitalizacja podobszary 19 - zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)", drugie postępowanie.

dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w zakładce "do pobrania".

 

 


 

I. - 19.02.2021r.

 

 

Bytom, 18.02.2021r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZBM-TBS Sp. z o.o. w Bytomiu zawiadamia, iż w wyniku postępowania prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności poza ustawą PZP, do projektu pn.: „Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)”, w skutek zaistnienia poniższych zdarzeń, tj.:

- wydłużenia przez oferentów terminu związania ofertą do dnia 30.03.2021r. ;

- sprostowania oczywistych omyłek znajdujących się w ofertach w trybie określonym w Rozdz. XIII pkt 4 Zaproszenia;

- uchylenia się od zawarcia umowy w zakresie CZĘŚCI IV przez Oferenta, którego oferta uprzednio została wybrana, które poskutkowało brakiem skuteczności Zawiadomienia z dnia 15.09.2020r., oraz w konsekwencji czego dokonaniem ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty

 

 

- Załącznik (informacja)

 


 

II. - 12.01.2021r.

 

 

- Załącznik (informacja)

 

 


 

 

III. - 11.01.2021r.

 

 

 

- Załącznik (protokół)

 

 


 

 IV. - 29.12.2020r.

 

 

 

 Zapraszamy do składania ofert do postępowania prowadzonego z zachowaniem

 

zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Inżyniera Kontraktu

 

 

dokumenty do pobrania umieszczono poniżej :

 

 

- Zaproszenie

 

- Formularz ofertowy (zał.1)

 

- wersja edytowalna (zał.1)

 

- Umowa (zał.2)

 

- Wykaz Usług zrealizowanych przez oferenta (zał.3)

 

- wersja edytowalna (zał.3)

 

- Wykaz osób z uprawnieniami budowlanymi (zał.4)

 

- wersja edytowalna (zał.4)

 

- Wykaz osób ze znajomością procedur unijnych (zał.5)

 

- wersja edytowalna (zał.5)

 

- Oświadczenie o braku powiązań (zał.6)

 

- wersja edytowalna (zał.6)

 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał.7)

 

- wersja edytowalna (zał.7)

 

 

 

V.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

VI.

- Protokół z otwarcia ofert z dnia 31.08.2020 roku