Do pobrania

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Załącznik nr 1-Oferta

2. Załącznik nr 2-Wykaz wykonanych głównych robót budowlanych

3. Załącznik nr 3-Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć

    w wykonaniu zamówienia

4. Załącznik nr 4-Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

5. Załącznik nr 5-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

6. Załącznik nr 6-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 7-Umowa

8. Załącznik nr 8-Harmonogram rzeczowo-finansowy

9. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

    nr K/304/2020 z dnia 24.03.2020 r.

10. Decyzja-pozwolenie na budowę-Nr 215/2020 z dnia 27.04.2020 r.,

     ostateczna z dnia 29.04.2020r.

 

11. Projekt i przedmiary robót :

 

TOM I KOLONIA ZGORZELEC ZAGOSPODAROWANIE

TOM II KOLONIA ZGORZELEC 15

TOM III KOLONIA ZGORZELEC 17

TOM IV KOLONIA ZGORZELEC 18

TOM V KOLONIA ZGORZELEC 19

TOM VI KOLONIA ZGORZELEC 20

TOM VII KOLONIA ZGORZELEC 21

TOM VIII KOLONIA ZGORZELEC 22

TOM IX KOLONIA ZGORZELEC 23

TOM X KOLONIA ZGORZELEC 30

TOM XI KOLONIA ZGORZELEC 36

 

12. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

13. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

14. Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką antykorupcyjną